عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی

چکیده
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمیکنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله ها متوسل میشوند. پیوند حقوق و عدالت را در بس یاری از آرای قضایی میتوان د ید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، به ویژ ه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد به عنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید مینماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (به طور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی ب هعنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) رو به رو میگردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر میشود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه اصل تفسیر در پرتو « میگردد که برخی دادگاهها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناداز مقررۀ مادۀ ،» نامشروع تلقی نمودن شرط « و » اجرای عدالت و انصاف به عنوان قاعده » ،کل قرارداد 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم میدهند و آن را مطابق با عدالت میدانند. در مقالۀ حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده واستدلال آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.

 

«برای دریافت ادامه متن مقاله، به فایل زیر مراجعه شود»


New category

pdf

JLJ_Volume 83_Issue 108_Pages 1-22

Size: 488.68 KB
Hits : 30
Date added: 1399-04-05