1. کلیه اطلاعات تکمیل شده به صورت محرمانه نگه داری خواهد شد.
  2. ارسال فرم فوق هیچگونه مسئولیتی جهت استخدام برای کانون وکلای دادگستری گیلان ایجاد نخواهد کرد.
  3. پس از بررسی اطلاعات ارسالی، در صورتی که حائز شرایط ویژه مدنظر باشید، از شما به صورت حضوری جهت مصاحبه دعوت به عمل می آید.

 

نظرسنجی فرم استخدام کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک