کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار می کند:مسابقه لايحـه نویسی با هدف ارتقـاء فـن دفـاع بمناسبت نودمین سالروز تاسیس کانون وکلای دادگستری

* موضوع : تنظیم و ارسال لایحه تجدیدنظرخواهی به وکالت از خوانده ردیف دوم (شخص ب ) نسبت به دادنامه صادره از دادگاه عمومی حقوقی

شیوه ارسال: در قالب فایل PDF به نشانی ایمیـل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا به شماره واتساپ 09981598140  ارسال گردد.

مهلت ارسال: 30 آبـان1399

خلاصه موضوع پرونده

وکیل خواهان دادخواستی به طرفیت پنج نفر به اسامی 1-«الف» 2-«ب» 3-بانک ... 4-اداره ثبت املاک  5-«ج»، به خواسته ابطال اسناد شماره 57196 مورخ 14/6/83 و 57198 مورخ 14/4/83 تنظیمی در دفترخانه شماره ...  تقدیم و اظهار می‌دارد که موکل وی به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 15/3/82 ملک مزبور را از خوانده ردیف اول (الف) خریداری کرده ولی با این حال، فروشنده مزبور این ملک را مجددا – البته این بار به صورت رسمی طی سند شماره 57196 مورخ 14/6/83 – به خوانده ردیف دوم (ب) منتقل و وی نیز همین ملک را به موجب سند رسمی دیگر به شماره 57198 مورخ 14/6/83 در رهن بانک ... قرار داده است. از آنجا که ملک مورد بحث به موجب مبایعه‌نامه مورخ 15/3/82 در مالکیت موکل قرار گرفته است، لذا انجام معاملات بعدی نسبت به این ملک مجوزی نداشته و باید ابطال گردد.

 

(( متن رأی دادگاه عمومی حقوقی ))

در خصوص دعوی خانم ... به وکالت خانم ... به طرفیت 1-«الف» 2-«ب» 3-بانک ... شعبه ...  4-اداره ثبت اسناد و املاک  5-«ج»، به خواسته ابطال سند شماره 57196 مورخ 14/6/83 و 57198 مورخ 14/6/83 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ...  راجع به نقل و انتقال ششدانگ پلاک ... نظر به اینکه خواهان وفق سند عادی شماره 9 مورخ 15/3/82 ششدانگ آپارتمان مسکونی مذکور را از خوانده ردیف اول به نام «الف» ابتیاع نموده است و با عنایت به اینکه فروشنده «الف» موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 15/3/82 را مجددا به صورت رسمی وفق سند شماره 57196 مورخ 14/6/83 به آقای «ب» منتقل نموده و آقای «ب» نیز همان ملک را با توجه به سند شماره 57197 مورخ 14/6/83 تنظیمی در دفترخانه شماره ...  در رهن بانک ... شعبه ... قرار داده و نظر به اینکه مبایعه‌نامه عادی مورخ 15/3/82 تنظیمی فی‌مابین خواهان و «الف» برای خواهان ایجاد حق نموده است و خوانده ردیف اول بعد از انعقاد مبایعه‌نامه مورخ 15/3/82 حقی نسبت به واحد هشتم جنوبی نداشته که بتواند آن را به شخص غیر انتقال دهد و در حقیقت مورد معامله (واحد هشتم جنوبی) که توسط آقای «الف» به آقای «ب» واگذار شده و سپس توسط آقای «ب» به رهن بانک ... شعبه ... درآمده مستحق للغیر بوده (به عبارتی حق خواهان بوده) است و خوانده ردیف اول می‌بایستی با توجه به مفاد مبایعه‌نامه عادی مورخ 15/3/82 سند به نام خواهان تنظیم می‌کرد، نه شخص دیگر؛ علیهذا ادعای خواهان را که در واحد هشتم جنوبی ... به استناد قولنامه مورخ 15/3/82 محق بوده است ثابت تشخیص داده و درخواست ایشان را موجه دانسته و مستنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند شماره 57196 مورخ 14/6/83 و 57198 مورخ 14/6/83 تنظیمی در دفترخانه شماره ...  صادر و اعلام می‌نماید.

لکن در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان ردیف چهارم و پنجم نظر به اینکه خواندگان ردیف چهارم و پنجم هیچ نقشی در تنظیم دو فقره سند نداشته‌اند بنابراین دعوی خواهان متوجه ایشان نبوده و مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. در ضمن خواندگان ردیف اول، دوم و سوم محکوم به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ چهل و هشت هزار ریال و مبلغ پانصد هزار ریال حق الوکاله در حق خواهان می‌گردند. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظر است.

(( روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان))