تصاویر گزارش نشست مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان بمنظور شنیدن گزارش عملکرد شش ماهه نخست هیات مدیره " دوره دهم و بررسی راهکارهای مقابله با هجمه های اخیر علیه کانون‌های وکلا - 98/7/18

WhatsApp-Image-2019-10-18-at-100957
WhatsApp-Image-2019-10-18-at-100943
WhatsApp-Image-2019-10-18-at-100940
WhatsApp-Image-2019-10-18-at-1009551
WhatsApp-Image-2019-10-18-at-100956
WhatsApp-Image-2019-10-18-at-1009561
WhatsApp-Image-2019-10-18-at-100955
WhatsApp-Image-2019-10-18-at-100954
WhatsApp-Image-2019-10-18-at-100952
WhatsApp-Image-2019-10-18-at-100950