نامه معاون حقوق بشر و امور بین الملل و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به دکتر شهبازی رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا در خصوص مسائل حقوقی مربوط کودکان