آگهی برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و بازرسان اسکودا

از متقاضیان شرکت در این دوره از انتخابات دعوت میشود با توجّه به شرایط مقرر در فراخوان انتخابات شرکت نمایند.