هادی رضوی

پایان پنجمین داگاه هادی رضوی و احسان دلاویز

قاضی مسعودی مقام ختم پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و احسان دلاویز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعد آخرین دفاع از این دو متهم اخذ می‌شود.

به گزارش ایسنا، در پایان پنجمین دادگاه هادی رضوی و احسان دلاویز، قاضی مسعودی مقام خطاب به احسان دلاویز عنوان کرد: شما و هادی رضوی برای آخرین دفاع در جلسه بعد آماده باشید. با توجه به اینکه این دادگاه جلسات متعددی در رابطه با سایر پرونده‌ها دارد جلسه بعدی ساعت ۹ صبح ۱۸ خردادماه خواهد بود.

وی افزود: جلسه دیگر اخذ آخرین دفاعیات از دو متهم است. مستندات خود را تکمیل کنید مستندات ناقص قابلیت اعمال نظر ندارد. دقت کنید که مطالب تکراری نباشد.