رأی وحدت رویه جدید در خصوص رسیدگی ماهوی دادگاه تجدید نظر به پرونده های پزشکی

 

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تازگی رأی وحدت رویه ای درباره نحوه رسیدگی دادگاه ‌های تجدیدنظر استان با استناد به تبصره الحاقی ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی صادر کرده است.

بر اساس رأی وحدت رویه روز ۱۳۹۹/۷/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه‌ های تجدیدنظر استان درصورت نقض آرای موضوع ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند که به موضوع رسیدگی ماهوی کرده و رأی مقتضی صادر کنند و ارجاع امر به هیأت هم‌ عرض بر خلاف موازین قانونی تشخیص داده شد.

متن کامل این رأی که روز گذشته صادر شده است، روزهای آتی در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.

ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و تبصره الحاقی آن به شرح زیر است:

ماده ۴۰. چنانچه‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ آراء قطعی‌ هیأت های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌ استان‌ را خلاف‌ قانون‌ تشخیص‌ دهد می‌تواند از نظر هیأت‌ عالی‌ درخواست‌ بررسی‌ مجدد نماید، رأی‌ هیأت‌ عالی‌ قطعی‌ است‌.
تبصره – آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

وکلاپرس