لیست وکلا

مینا توکلی پوری

شماره پروانه وکالت: 926
تلفن همراه: 09113401495
تلفن دفتر: 34726361
شهر: فومن
آدرس: خيابان شورا – ساختمان جاويد – بلوک اول – طبقه اول – واحد يک

سمیه عبدالهی

شماره پروانه وکالت: 601
تلفن همراه: 09112353610
شهر: صومعه سرا

سمانه پرکار گشتی

شماره پروانه وکالت: 736
تلفن همراه: 09118401931
شهر: فومن

پیمان عابدینی

شماره پروانه وکالت: 767
تلفن همراه: 09111365329
شهر: صومعه سرا
آدرس: ميدان وليعصر – برج بهمن – طبقه ششم

کبری پورمحمدی فشالمی

شماره پروانه وکالت: 697
تلفن همراه: 09118070485
شهر: فومن

سیدعباس عظیمی خطیبانی

شماره پروانه وکالت: 466
تلفن همراه: 09111316433
شهر: صومعه سرا

مهدی پسندیده

شماره پروانه وکالت: 293
تلفن همراه: 09111486066
شهر: فومن
آدرس: ميدان آناهيتا – ابتدای خيابان شهدا – برج آوين – طبقه 2- واحد 6

حدیث شفیعی

شماره پروانه وکالت: 562
تلفن همراه: 09113409138
شهر: صومعه سرا

سعید باوفا

شماره پروانه وکالت: 807
تلفن همراه: 09112341387
شهر: فومن

حمید زارعی

شماره پروانه وکالت: 886
تلفن همراه: 09126953396
شهر: صومعه سرا

سیده سمانه بذله

شماره پروانه وکالت: 547
تلفن همراه: 09112843057
شهر: فومن
آدرس: ميدان پاسداران – خيابان علامه طباطبايي – بالاتر از دادگستری – ساختمان وکلا – طبقه 2

سعیده رمضانی نژاد خاکیانی

شماره پروانه وکالت: 633
تلفن همراه: 09111821061
شهر: صومعه سرا
آدرس: خيابان برشنورد - روبروی پمپ بنزين سابق - نمايشگاه مشهور - طبقه دوم

حنیف باقرزاده خداشهری

شماره پروانه وکالت: 358
تلفن همراه: 09113317536
تلفن دفتر: 34733032
شهر: فومن
آدرس: خيابان امام – روبروی دادگستری

عاطفه رضوی

شماره پروانه وکالت: 505
تلفن همراه: 09113918955
شهر: صومعه سرا
آدرس: تولم شهر – ميدان احسای بخش – کوچه گلستان 7 – پلاک 3

سمانه اصغری مبارکی

شماره پروانه وکالت: 628
تلفن همراه: 09112379651
شهر: فومن

هاتف رشیدی

شماره پروانه وکالت: 229
تلفن همراه: 09111869652
شهر: صومعه سرا
آدرس: خيابان برشنورد – مجتمع محمود – طبقه دوم

مریم آقاجانی کسبخی

شماره پروانه وکالت: 734
تلفن همراه: 09113846441
شهر: فومن

سیده مریم خوب بین خوش نظر

شماره پروانه وکالت: 173
تلفن همراه: 09112379534
شهر: صومعه سرا
آدرس: کوچه بيژن حقيری – پايين ساختمان

غلامرضا آقایی

شماره پروانه وکالت: 788
تلفن همراه: 09171614937
شهر: فومن

اویس حسنی درودخانی

شماره پروانه وکالت: 843
تلفن همراه: 09118405497
شهر: صومعه سرا

ابراهیم یوسفی

شماره پروانه وکالت: 285
تلفن همراه: 09112824765
شهر: صومعه سرا
آدرس: روبروی فرمانداری سابق – اولين کوچه – کوچه سيما

حمزه حسین پور شریفی

شماره پروانه وکالت: 431
تلفن همراه: 09113483711
شهر: صومعه سرا

پرستو نازبراری مهویزانی

شماره پروانه وکالت: 594
تلفن همراه: 09112821201
شهر: صومعه سرا
آدرس: خيابان برشنورد – روبروی بانک تجارت – روبروی تأمين اجتماعی – ساختمان ساکت – طبقه اول

متین جعفری قدیمی

شماره پروانه وکالت: 771
تلفن همراه: 09113387863
شهر: صومعه سرا

افسانه نیک روز

شماره پروانه وکالت: 484
تلفن همراه: 09112850146
تلفن دفتر: 44332067
شهر: صومعه سرا
آدرس: خيابان برشنورد – روبروی بانک تجارت – طبقه دوم

مرتضی تقی پور

شماره پروانه وکالت: 437
تلفن همراه: 09111350643
شهر: صومعه سرا

علیرضا نهاوندی نژاد

شماره پروانه وکالت: 164
تلفن همراه: 09113334592
تلفن دفتر: 44339659
شهر: صومعه سرا
آدرس: خيابان برشنورد - جنب اداره برق – ساختمان آيين – طبقه اول

زهرا پورسلمانی

شماره پروانه وکالت: 487
تلفن همراه: 09111376798
شهر: صومعه سرا
آدرس: روبروی دادگستری – ساختمان بهمن – طبقه دوم – واحد 6

فاطمه مشفق مژدهی

شماره پروانه وکالت: 752
تلفن همراه: 09115026410
شهر: صومعه سرا

افسانه بخشی مرکیه

شماره پروانه وکالت: 830
تلفن همراه: 09307147855
شهر: صومعه سرا

محمدهادی محمدی

شماره پروانه وکالت: 844
تلفن همراه: 09113336570
تلفن دفتر: 44331317
شهر: صومعه سرا
آدرس: روبروی دادگستری – جنب هتل ابريشم – ساختمان برج بهمن – طبقه 5 – واحد 15

نغمه باغچه سرائی

شماره پروانه وکالت: 418
تلفن همراه: 09118290763
شهر: صومعه سرا

فرشته کمائی کما

شماره پروانه وکالت: 421
تلفن همراه: 09113816211
شهر: صومعه سرا
آدرس: روبروی دادگستری – جنب هتل ابريشم – ساختمان برج بهمن – طبقه 6 – واحد 20

بهمن احتیاط کار

شماره پروانه وکالت: 777
تلفن همراه: 09111310338
شهر: صومعه سرا
آدرس: ميدان ولي عصر - روبروي دادگستري - جنب هتل ابريشم - برج بهمن – طبقه 6 - واحد 22

مونس قلی پور حسین آبادی

شماره پروانه وکالت: 780
تلفن همراه: 09119355064
شهر: صومعه سرا

مهرداد احمدزاده ذوالپیرانی

شماره پروانه وکالت: 537
تلفن همراه: 09119306551
شهر: صومعه سرا
آدرس: ميدان وليعصر - برج بهمن - طبقه چهارم - واحد 16

عبدالمطلب قربان زاده دیز

شماره پروانه وکالت: 729
تلفن همراه: 09149545240
شهر: صومعه سرا

اصغر یارا

شماره پروانه وکالت: 644
تلفن همراه: 09116382034
شهر: شفت
آدرس: روبروی دادگستری – طبقه همکف

حامد قلیزاده

شماره پروانه وکالت: 461
تلفن همراه: 09112344049
شهر: صومعه سرا
آدرس: بلوار ولی عصر - خیابان شهيد عليزاده - فرهنگ 5 - ساختمان پاسارگاد - واحد 7

ابوذر یوسف پور

شماره پروانه وکالت: 492
تلفن همراه: 09118102757
شهر: شفت

فاطمه قاسم زاده

شماره پروانه وکالت: 147
تلفن همراه: 09113337375
تلفن دفتر: 44336016
شهر: صومعه سرا
آدرس: ميدان وليعصر – روبروی دادگستری – جنب هتل ابريشم – برج بهمن – طبقه سوم

همایون نظیریان

شماره پروانه وکالت: 715
تلفن همراه: 09123274112
شهر: شفت

پرستو غرایاق زندی

شماره پروانه وکالت: 485
تلفن همراه: 09111938438
شهر: صومعه سرا
آدرس: خ برشنورد – جنب داروخانه شبانه روزی کرباسی – ساختمان بهاران

مریم ندایی

شماره پروانه وکالت: 675
تلفن همراه: 09117577049
شهر: شفت