الهام معصومی

شماره پروانه وکالت: 927
تلفن همراه: 09112472075
شهر: ماسال
آدرس: خيابان فلسطين - روبروی مجتمع تجاری کاتوزی - جنب خياطی کامران - طبقه اول