زهرا ماسالی مرکیه

شماره پروانه وکالت: 551
تلفن همراه: 09111377646
تلفن دفتر: 44668008
شهر: ماسال
آدرس: خيابان شهيد بيژن روشن – روبروی مطب دندانپزشکی دکتر صداقتی – ساختمان صائب – طبقه دوم