مرتضی گنجه مرکیه

شماره پروانه وکالت: 335
تلفن همراه: 09112480138
شهر: ماسال
آدرس: خيابان وليعصر – شهرک وليعصر – گلستان 4 شرقی – پلاک 14