فاطمه ستاری

شماره پروانه وکالت: 374
تلفن همراه: 09111309429
تلفن دفتر: 1517
شهر: لشت نشاء
آدرس: ميدان جامع – کوچه شقايق