محمد معصوم پور

شماره پروانه وکالت: 81
تلفن همراه: 09111454835
تلفن دفتر: 42534216
شهر: لنگرود
آدرس: جاده چمخاله ـ پاساژ بني‌هاشمي