ایرج محمدعلیپور شلمانی

شماره پروانه وکالت: 704
تلفن همراه: 09111355685
تلفن دفتر: 42548384
شهر: لنگرود
آدرس: روبروی کفش ملی – ساختمان پارس – طبقه سوم