سمانه کمالی ثابتی

شماره پروانه وکالت: 349
تلفن همراه: 09112400715
تلفن دفتر: 42532231
شهر: لنگرود
آدرس: خيابان امام خمينی – کوچه دکتر طلوعی – پلاک 18