حنیف باقرزاده خداشهری

شماره پروانه وکالت: 358
تلفن همراه: 09113317536
تلفن دفتر: 34733032
شهر: فومن
آدرس: خيابان امام – روبروی دادگستری