پرستو نازبراری مهویزانی

شماره پروانه وکالت: 594
تلفن همراه: 09112821201
شهر: صومعه سرا
آدرس: خيابان برشنورد – روبروی بانک تجارت – روبروی تأمين اجتماعی – ساختمان ساکت – طبقه اول