عبدالمطلب قربان زاده دیز

شماره پروانه وکالت: 729
تلفن همراه: 09149545240
شهر: صومعه سرا