سعیده رمضانی نژاد خاکیانی

شماره پروانه وکالت: 633
تلفن همراه: 09111821061
شهر: صومعه سرا
آدرس: خيابان برشنورد - روبروی پمپ بنزين سابق - نمايشگاه مشهور - طبقه دوم