اصغر یارا

شماره پروانه وکالت: 644
تلفن همراه: 09116382034
شهر: شفت
آدرس: روبروی دادگستری – طبقه همکف