اطلاعیه

همکاران گرامي عضو کانون وکلاي دادگستري گيلان

به موجب دادنامه شماره 2754-1398/10/1 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در راستاي ابطال بخشنامه شماره 1391/10/2- 91/191536 مديرکل ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بندهاي 1 و 2 مصوبه شماره 1397/2/15- 80/432 هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور و مجوز کسب و کار و همچنين مستفاد از ماده 55 قانون وکالت که اشعار ميدارد "... هر شخصي که داراي پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع است اعم از اينکه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي و غيره اختيار کند يا اينکه به وسيله شرکت و ساير عقود يا عضويت در موسسات خود را اصيل در دعوي قلمداد نمايد متخلف از يک الي شش ماه به حبس تاديبي محکوم خواهد شد..." فعاليت موسسات حقوقي که بر طبق بخشنامه مزبور نسبت به ثبت موسسه و انجام امور حقوقي اقدام کرده اند، غيرقانوني است. حاليه کميسيون نظارت و بازرسي ماده 55 کانون گيلان در راستاي انجام امور محوله و وظايف ذاتي خود، نسبت به شناسايي و ابلاغ اخطاريه و مذاکره با اداره اماکن جهت سير مراحل پلمب موسسات مزبور اقدام نموده است. مع الوصف تسريع مقابله با ساختار فسادگونه موسسات حقوقي غيرمجاز در سطح استان گيلان که موجبات ايجاد آسيب و ورود خسارات به حقوق مردم و نيز وکلا گرديده اند، نيازمند همکاري جدي کليه همکاران محترم مي باشد. فلذا بدين وسيله ضمن درخواست عدم همکاري با موسسات حقوقي غيرمجاز، از کليه همکاران عزيز و گرامي دعوت به عمل مي آيد تا چنانچه اطلاعاتي از قبيل آدرس محل استقرار و فعاليت موسسات مارالذکر در سطح استان دارند به اين کميسيون اعلام نمايند.

"کميسيون نظارت و بازرسي ماده 55 کانون وکلاي دادگستري گيلان"