اطلاعیه

 گزارش واصله از ناحیه ریاست محترم کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری گیلان حکایت از آن دارد که متأسفانه معدودی از همکاران از پذیرش وکالت افراد تعرفه‌ شده از سوی کمیسیون موصوف استنکاف می‌نمایند. لذا ضمن تأکید مفاد ماده 23 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 که اشعار می‌دارد: «وکلای دادگستری مکلفند همه‌ساله 3 دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند»

لذا از همکاران محترم تقاضا دارد نسبت به موضوع اهتمام ورزند. 

کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان