سی وسومین جلسه ی کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری گیلان شعبه 2

به تاریخ 21/2/99جلسه ی کمیسیون کارآموزی باحضور تمامی اعضاء درمحل کانون تشکیل وبه شرح آتی تصمیم گیری شد.

1-باتوجه به شیوع ویروس کرونا وسرایت فراگیرآن ازطریق اجتماع افراد دراماکن عمومی وتاکید وزارت محترم بهداشت مبنی براجتناب ازحضور درمکانهای عمومی درحدامکان وباعنایت به گزارش مدیر محترم داخلی کانون مبنی برتقاضای تعدادی ازکارآموزان محترم درمورد دشواریهای تهیه گزارش مربوط به اسفند1398وفروردین ،اردیبهشت وخرداد1399لذا کمیسیون پشنهاد مینماید به منظور حفظ سلامتی کارآموزان درماه های اسفند98وفروردین،اردیبهشت وخرداد99،کارآموزان میتوانند ازپرونده های وکلای سرپرست خود وعندالاقتضا وکیل معمردیگرگزارش تهیه نمایندوگزارشات به تایید وکلای سرپرست برسد.(مگردرموارد انجام شده در اسفند98)