کمیسیون کارآموزی - شماره یک

<br>احمد بزرگ نیا <b><p><p> رییس

احمد بزرگ نیا

رییس


احمد بزرگ نیا

رییس

<br>مجتبی جانی پور<b><p><p>عضو

مجتبی جانی پور

عضو


مجتبی جانی پور

عضو

<br>صفت‌اله اصغرپور<b><p><p>عضو

صفت‌اله اصغرپور

عضو


صفت‌اله اصغرپور

عضو

<br>عباداله رستمی<b><p><p>عضو

عباداله رستمی

عضو


عباداله رستمی

عضو

<br>حسین رسول‌زاده<b><p><p>عضو

حسین رسول‌زاده

عضو


حسین رسول‌زاده

عضو

<br>فوژان سیف <b><p><p>منشی

فوژان سیف

منشی


فوژان سیف

منشی

کمیسیون کارآموزی - شماره دو

<br>محمدعلی رادمنش <b><p><p> رییس

محمدعلی رادمنش

رییس


محمدعلی رادمنش

رییس

<br>علی پورکاظمی<b><p><p>عضو

علی پورکاظمی

عضو


علی پورکاظمی

عضو

<br>عباس سلمانپور<b><p><p>عضو

عباس سلمانپور

عضو


عباس سلمانپور

عضو

<br>شعبانعلی رخشای<b><p><p>عضو

شعبانعلی رخشای

عضو


شعبانعلی رخشای

عضو

<br>عیسی مقدم<b><p><p>عضو

عیسی مقدم

عضو


عیسی مقدم

عضو

<br>سعیده قلندری <b><p><p>منشی

سعیده قلندری

منشی


سعیده قلندری

منشی