کمیسیون کارآموزی - شماره یک

<br>بهمن حیدری نژاد <b><p><p> رییس

بهمن حیدری نژاد

رییس


بهمن حیدری نژاد

رییس

<br>مجتبی جانی پور<b><p><p>عضو

مجتبی جانی پور

عضو


مجتبی جانی پور

عضو

<br>محمد زاوش<b><p><p>عضو

محمد زاوش

عضو


محمد زاوش

عضو

<br>علیرضا قنبری<b><p><p>عضو

علیرضا قنبری

عضو


علیرضا قنبری

عضو

<br>هژبر برادران نصیری<b><p><p>عضو

هژبر برادران نصیری

عضو


هژبر برادران نصیری

عضو

<br>فوژان سیف <b><p><p>منشی

فوژان سیف

منشی


فوژان سیف

منشی

کمیسیون کارآموزی - شماره دو

<br>محمدعلی رادمنش <b><p><p> رییس

محمدعلی رادمنش

رییس


محمدعلی رادمنش

رییس

<br>علی پورکاظمی<b><p><p>عضو

علی پورکاظمی

عضو


علی پورکاظمی

عضو

<br>عباس سلمانپور<b><p><p>عضو

عباس سلمانپور

عضو


عباس سلمانپور

عضو

<br>شعبانعلی رخشای<b><p><p>عضو

شعبانعلی رخشای

عضو


شعبانعلی رخشای

عضو

<br>عیسی مقدم<b><p><p>عضو

عیسی مقدم

عضو


عیسی مقدم

عضو

<br>سعیده قلندری <b><p><p>منشی

سعیده قلندری

منشی


سعیده قلندری

منشی

کمسیون کارآموزی - شماره سه

<br>سید علی عباس نیای زارع<b><p><p>عضو

سید علی عباس نیای زارع

عضو


سید علی عباس نیای زارع

عضو

<br>حمیدرضا دریاگشت<b><p><p>عضو

حمیدرضا دریاگشت

عضو


حمیدرضا دریاگشت

عضو

<br>محمد حسن جاوید نیا<b><p><p>عضو

محمد حسن جاوید نیا

عضو


محمد حسن جاوید نیا

عضو

<br>عبداله رستمی<b><p><p>عضو

عبداله رستمی

عضو


عبداله رستمی

عضو

<br>حامد آریانفر<b><p><p>عضو

حامد آریانفر

عضو


حامد آریانفر

عضو

<br>سمیه گلرخ <b><p><p>منشی

سمیه گلرخ

منشی


سمیه گلرخ

منشی