کمیسیون رفاه

<br>میلاد لطیفی <b><p><p> رییس

میلاد لطیفی

رییس


میلاد لطیفی

رییس

<br>مریم مالجو <b><p><p> نایب رییس

مریم مالجو

نایب رییس


مریم مالجو

نایب رییس

<br>علی فامیل ربیعی آستانه  <b><p><p> دبیر

علی فامیل ربیعی آستانه

دبیر


علی فامیل ربیعی آستانه

دبیر

<br>مسعود شالچیان  <b><p><p>عضو

مسعود شالچیان

عضو


مسعود شالچیان

عضو

<br>عبدالمطلب قربان زاده  <b><p><p>عضو

عبدالمطلب قربان زاده

عضو


عبدالمطلب قربان زاده

عضو