دوره دهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان

<br>محمد رضا نظری نژاد <b><p><p> رییس

محمد رضا نظری نژاد

رییس


محمد رضا نظری نژاد

رییس

<br>داوود وکیل پور <b><p><p>نایب رییس

داوود وکیل پور

نایب رییس


داوود وکیل پور

نایب رییس

<br> امیر تقی پور <b><p><p>بازرس

امیر تقی پور

بازرس


امیر تقی پور

بازرس

<br>حسن صدر ممتاز <b><p><p>دبیر

حسن صدر ممتاز

دبیر


حسن صدر ممتاز

دبیر

<br>کاوه امیر رضوانی <b><p><p>عضو اصلی

کاوه امیر رضوانی

عضو اصلی


کاوه امیر رضوانی

عضو اصلی

<br>محمود اخوان توکلی <b><p><p>عضو علی البدل

محمود اخوان توکلی

عضو علی البدل


محمود اخوان توکلی

عضو علی البدل

<br>محمد رسولی <b><p><p>عضو علی البدل

محمد رسولی

عضو علی البدل


محمد رسولی

عضو علی البدل