دوره دهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان

<br>محمد رضا نظری نژاد <b><p><p> رییس

محمد رضا نظری نژاد

رییس


محمد رضا نظری نژاد

رییس

<br>داوود وکیل پور <b><p><p>نایب رییس

داوود وکیل پور

نایب رییس


داوود وکیل پور

نایب رییس

<br> امیر تقی پور <b><p><p>بازرس

امیر تقی پور

بازرس


امیر تقی پور

بازرس

<br>حسن صدر ممتاز <b><p><p>دبیر

حسن صدر ممتاز

دبیر


حسن صدر ممتاز

دبیر

<br>کاوه امیر رضوانی <b><p><p>عضو اصلی

کاوه امیر رضوانی

عضو اصلی


کاوه امیر رضوانی

عضو اصلی

<br>محمود اخوان توکلی <b><p><p>عضو علی البدل

محمود اخوان توکلی

عضو علی البدل


محمود اخوان توکلی

عضو علی البدل

<br>حسن سجادی <b><p><p>عضو علی البدل

حسن سجادی

عضو علی البدل


حسن سجادی

عضو علی البدل

<br>محمد رسولی <b><p><p>عضو علی البدل

محمد رسولی

عضو علی البدل


محمد رسولی

عضو علی البدل

اعضای محترم هیئت مدیره دوره نهم:
بهمن حیدری نژاد (رییس)، ناصر اصغری (نایب رییس)، محمدعلی کریمی پور (بازرس)، کاوه امیر رضوانی (دبیر)، علیرضا امانی (عضو اصلی)، احمد بزرگ نیا (عضو علی البدل)، علیرضا فتحی پور (عضو علی البدل)، امین شهرام نیا (عضو علی البدل)
اعضای محترم هیئت مدیره دوره هشتم:
اعضای محترم هیئت مدیره دوره هفتم:
اعضای محترم هیئت مدیره دوره ششم:
اعضای محترم هیئت مدیره دوره پنجم:
اعضای محترم هیئت مدیره دوره چهارم:
اعضای محترم هیئت مدیره دوره سوم:
اعضای محترم هیئت مدیره دوره دوم:
اعضای محترم هیئت مدیره دوره اول: