دادسرای انتظامی

<br>نعمت اله سبحانی <b><p><p>دادستان انتظامی

نعمت اله سبحانی

دادستان انتظامی


نعمت اله سبحانی

دادستان انتظامی

<br>محمدعلی کریمی پور  <b><p><p>معاون دادستان انتظامی

محمدعلی کریمی پور

معاون دادستان انتظامی


محمدعلی کریمی پور

معاون دادستان انتظامی

<br>طاهره رحمانی   <b><p><p> دادیار

طاهره رحمانی

دادیار


طاهره رحمانی

دادیار

<br>علیرضا نجفی <b><p><p> دادیار

علیرضا نجفی

دادیار


علیرضا نجفی

دادیار

<br>صفت‌اله اصغرپور  <b><p><p>دادیار

صفت‌اله اصغرپور

دادیار


صفت‌اله اصغرپور

دادیار

<br>سیدعلی مصلحی <b><p><p>دادیار

سیدعلی مصلحی

دادیار


سیدعلی مصلحی

دادیار

<br>ابوذر عیسی پور <b><p><p>دادیار

ابوذر عیسی پور

دادیار


ابوذر عیسی پور

دادیار

<br>سیده فاطمه سعیدنیا <b><p><p>مدیر دفتر

سیده فاطمه سعیدنیا

مدیر دفتر


سیده فاطمه سعیدنیا

مدیر دفتر

<br>آزاده احمدی پناه  <b><p><p>مدیر دفتر

آزاده احمدی پناه

مدیر دفتر


آزاده احمدی پناه

مدیر دفتر

<br>سید مازیار کیافر <b><p><p>مدیر دفتر

سید مازیار کیافر

مدیر دفتر


سید مازیار کیافر

مدیر دفتر

<br>ندا بابازاده <b><p><p>مدیر دفتر

ندا بابازاده

مدیر دفتر


ندا بابازاده

مدیر دفتر